The metamorphosis

در دنیای دیگری که بین پنجره ها دیواری از سنگ سخت و سرد خارا نباشد، پنجره ها دیگر آن پنجره های قبلی نیستند. از کجا معلوم که عاشق هم بمانند؟ 

لینک
۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ - احمد فاضلی

       

بو

خاطره هر کسی در ذهنم با بویی عجین شده، خاطره تو چرا این قدر بی بو و بی خاصیت است؟

لینک
۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ - احمد فاضلی