گنگ خواب دیده

می خواهم یک تابلو بکشم که در آن زنی جلوی آینه ایستاده و تصویرش در آینه دیده می شود. قسمتی از آن آینه درون تابلو هم در واقع یک آینه واقعی باشد که تصویر بیننده تابلو هم در آن بیفتد. 

حیف که نقاش نیستم!

لینک
٢٦ خرداد ۱۳٩۱ - احمد فاضلی

       

لحظه

بوی خاک خیس از لای درز باز پنجره هجوم آورد داخل اتاق. فهمیدم باران گرفته.

لینک
۱۱ خرداد ۱۳٩۱ - احمد فاضلی