چيه اين غنچه رز؟

سلام من تازه اومدم و هنوز نتونستم وب لاگم رو درست و حسابی بازسازی کنم.حتما می پرسين غنچه رز چيه و چی قراره توش نوشته بشه.مثه اينکه خيلی عجله دارين. ولی برای اينکه متوجه شین غنچه رز چيه بايد حالا حالا ها به وب لاگ من سر بزنين.

راستی فيلم همشهری کين رو ديدين؟ جدی؟خب اگه نديدين اين وب لاگ زياد به دردتون نمی خوره.چون اينجا می خوام در مورد چنين چيزايی صحبت کنم.فيلمای کلاسيک و نقد و نظر در مورد اونا شايد يه گريزی هم به سينمای روز بزنيم.خب چند نفر رفتن چند نفر موندن؟اگه موندين يه کمی ديگه هم بمونين تا من وقت کنم قيافه وب لاگم رو درست و حسابی کنم. بعد يادداشت بعدی رو می نويسم.ُروزبه خير.راستی اگه ديگه نديدمتون ظهر به خير؛ عصر به خير؛  شب به خير.ُ (نمايش ترومن)  

لینک
٢٢ مهر ۱۳۸۳ - احمد فاضلی