سمفونی رنگ ها

پدرم هم که دیروز آمده مثل من معتقد است که رنگ ها، اینجا با آنچه قبلا دیده ایم فرق دارد. حالا که بهار است و سبز رنگ غالب است ولی همه این رنگ ها که من فقط می توانم آنها را تحت نام سبز طبقه بندی کنم طیف وسیعی از رنگ هستند. و رنگ های دیگر که من برایشان توصیفی نمی شناسم ولی تماشایشان سرگرمی هر روزه ام شده. نرگس ها، بنفشه ها، لاله های رنگارنگ و گلهایی که حتی نامشان را هم نمی دانم. چه جعبه مداد رنگی پر و پیمانی دارد این نقاش طبیعت. 

پ.ن. چند روزی سفر کوتاهی می روم.

لینک
۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٧ - احمد فاضلی