Difference

فرقش در این است که من وقتی چیزی اعصابم را به هم می ریزد خودم را کنترل می کنم ولی تو حتی اگر عامل خارجی برای خرد کردن اعصابت وجود نداشته باشد، خودت شخصا این وظیفه را بر عهده می گیری.

لینک
۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧ - احمد فاضلی