Wenn es Sommer Waere

تعطیلات مذهبی ماه می در بایرن چند تایی می شوند، مثل همین امروز. هر چند که نسل جوانشان اکثرا نمی دانند که علت تعطیلی چیست. هوا هم دو هفته ای است که آفتابی و نسبتا گرم است. فرصتی است برای دوباره دیدن زیبایی های اطراف. امروز دوباره رفته بودم به یکی از قصرهای شهر. تمام زیبایی های ظاهریش یک طرف و حکایت کسانی که بعد از ۱۹۴۵ برای دوباره سازی ویرانی ها از صفر شروع کردند یک طرف. در زمانه ای که اکثر مردها در جنگ کشته شده بودند و ویرانی ها خارج از قدرت تصور بوده است و همه دارایی ها به عنوان غرامت جنگی از ساکنین سلب شده بود. امروز کمی بیشتر از شصت سال از آن تاریخ گذشته. تاریخ شصت سال گذشته خودمان را هم که خوانده ایم یا تجربه کرده ایم.

پ.ن. ۱ شاید یک فتوبلاگ راه بیندازم، البته کمی پشتیبانی فنی لازم دارم.
پ.ن. ۲ 
این هم نسخه انگلیسی لینک بالا. نسخه فارسی ندارد.

لینک
٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧ - احمد فاضلی