نوشتن، با نوشتن آغاز نمی شود

یک دوره نویسندگی رفته بودم. نه از آن نویسندگی هایی که شما بلدید. دوره اینکه چگونه نویسنده علمی بهتری باشیم. تمرین های جالبی داشت. آخر دوره که ازمان بازخورد خواستند من گفتم که اولین چیزی که یاد گرفتم این بود که فرآیند نوشتن با نوشتن شروع نمی شود.

پ.ن. چیزهای زیادی باید این روزها بنویسم ولی حس نوشتن نیست.  

لینک
٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٧ - احمد فاضلی