ياد قديما

توی سايت بودم ديدم يه خانمه با يه آقاهه دونفری ذل زدن به صفحه مونيتورشون. از پشت سرشون که رد می شدم يواشکی يه نگاه کردم ديدم فقط يه جمله نوشته:

                                                                                     مشترک گرامی

                        دسترسی به سايت مورد نظر امکان پذير نمی باشد.

به ياد روزايی که توی اين صفحه چيزی برای ديدن بود.

لینک
٢۸ دی ۱۳۸۳ - احمد فاضلی