خانه پدری

دیشب دوستی می پرسید کارت که اینجا تمام شد به کشورت بر می گردی؟

برایش توضیح دادم که ایران برای من مثل خانه پدری است. همیشه دوست دارم به آنجا برگردم ولی می دانی که از یک مرحله ای که بگذری دیگر نمی توانی تا آخر عمرت در خانه پدری زندگی کنی.

لینک
۳٠ خرداد ۱۳۸٧ - احمد فاضلی