Joker

فرق کسانی که به آهنگ هایی که از رادیو پخش می شود گوش می دهند با کسانی که mp3 player خودشان را دارند این است که دسته اول اختیارشان را به دست دیگری ناشناسی می دهند تا هر چه دلش می خواهد برایشان پخش کند ولی دسته دوم خودشان تصمیم می گیرند چه گوش کنند و یا حتی چه قسمت هایی از آن را و البته کی چه چیزی را، حتی اگر هر روز آهنگ جدیدی به مجموعه شان اضافه نشود یا شنیدن یک آهنگ قدیمی که مدت ها قبل شنیده بودند به گذر خاطره هاشان نبرد. ولی دسته ای هم هستند که نه به آهنگ های رادیو گوش می دهند و نه خودشان دنبال انتخاب آهنگ و گوش دادنش می روند. این ها وقت بیشتری دارند و ذهن آزادتری تا هر از گاهی به تفاوت های دو دسته بالا فکر کنند و شاید چیزکی هم در موردش بنویسند. 

لینک
۳٠ امرداد ۱۳۸٧ - احمد فاضلی