Minimal

بعضی آدم ها هستند که تو نمی توانی آنها در بحث متقاعد کنی ولی آنها خوب می توانند تو را دیوانه کنند.

پ. ن. غنچه رز از امروز وارد سال پنجم زندگی اش می شود.

لینک
٢٢ مهر ۱۳۸٧ - احمد فاضلی