This is the life

امروز سه شنبه بود. روز مهمی بود برای سیاست داخلی و خارجی. روز مهمی بود برای مسعود که می خواست به سفر برود. روز مهمی بود برای نینا که نمی دانم چند سال پیش در چنین روزی به دنیا آمده بود. روز مهمی بود برای من، شاید برای تو.... حالا تمام شده، جزیی از گذشته شده. خوب که فکر می کنم با دیروز، سه شنبه قبل یا حتی چهارم نوامبر سال پیش هیچ فرقی ندارد. شاید برای آمدنش خیلی انتظار کشیدیم، شاید دوست داشتیم هیچوقت نمی آمد. ولی مثل همه روزهای دیگر آمد و رفت. برای من روزها با هم فرقی ندارند، مخصوصا وقتی متعلق به گذشته باشند. منتظر فردا نیستم، دیروز هم که بخواهم نخواهم از دستم پر کشیده و رفته است. زندگی همین است همه روزهایش هم، هم ارزند.

"و تو زیر لب آوازی می خوانی و می اندیشی که زندگی همین است"*

* قسمتی از آهنگ زندگی همین است، امی مک دونالد 

لینک
۱٤ آبان ۱۳۸٧ - احمد فاضلی