Between Quadalquivir and old Seville

نمی دانم می توانم این یادداشت را منتشر کنم یا نه؟ حتی مطمئن نیستم که بشود به شبکه وصل شد. تازه رسیده ام. هنوز جای مشخصی ندارم. به نظر من هوا اینجا فوق العاده گرم است. آنهایی که مدت بیشتری اینجا بوده اند می گویند که از وقتی یادشان می آید همین قدر گرم بوده است. از وقتی که تشریفات آمدنم به اینجا تمام شده با خیلی ها صحبت کرده ام. البته باید بگویم که معمولا صحبت ها اینجا دوستانه نیست. جالب است که اکثرشان معتقدند که خیلی زود مرده اند و فرصت کافی نداشته اند. چند نفری هم گفتند که خیلی دیر نوبت شان شده. به هر حال در مورد هیچکس انصاف را رعایت نکرده اند. منتظر یادداشت بعدی نباشید، اینجا جایی نیست که بشود در موردش چیزی نوشت.

لینک
٩ آذر ۱۳۸٧ - احمد فاضلی