تبلیغات خوب است

وقتی دانشگاه تهران بودم، در یک کارگاه با مرجان آشنا شدم. زبان و ادبیات انگلیسی خوانده بود و تا آنجا که یادم می آید بعدها پایان نامه اش را در مورد ادبیات نمایشی آمریکای قرن بیستم نوشت و البته که من حافظه خوبی ندارم. سلیقه خوبی در انتخاب کتاب و فیلم داشت. سینمای اروپا را خوب می شناخت و بهتر از همه نمایش را. مدتی بعد کاری اداری در دانشکده ما گرفت و فرصت بیشتری پیدا شد تا از مرجان کمی ترجمه و ادبیات یاد بگیرم. نمی دانم بالاخره من زودتر از دانشگاه تهران بیرون آمدم یا او.

چند روز پیش باخبر شدم که موسسه رخداد نو ترجمه مرجان از نمایشنامه "لانه خرگوش" را چاپ کرده است. تماس که گرفتم گفت که ترجمه "شهر ما" هم در راه است و به زودی چاپ می شود. خودم که هنوز کتاب ها را ندیده ام ولی به سلیقه مرجان اعتماد دارم و البته به سلیقه داوران جایزه درام پولیتزر که این دو نمایشنامه را در سال های ٢٠٠٧ و ١٩٣٨ انتخاب کرده اند.

لینک
۱٧ دی ۱۳۸٧ - احمد فاضلی