سواد خوب است

کاربر گرامی

آنچه شما در جستجویش هستید "خنچه عقد" است، نه "غنچه عقد".

گوگل عزیز

تو که سال هاست رُزباد من را می خوانی دیگر باید بدانی که این صفحه به درد این مشتاقان وصال نوسواد نمی خورد. لطفا دیگر میهمان ناخوانده اینجا نیاور.

P.S.

- How do you do?

+ I've seen better days

لینک
۱ بهمن ۱۳۸٧ - احمد فاضلی