تراژدی در دو پرده

١) هامون کتابی را ورق می زند و نقشه ایران را در دوره های مختلف تاریخی نگاه می کند.

"هخامنشی، ساسانیان،طاهریان، صفاریان، سلجوقیان، صفویه، قاجاریه. اه! این چرا این قدر کوچولو شد؟"

٢) مجموعه سکه هایم را مرتب می کنم. می رسم به سکه های ایران. ده ریالی های پهلوی، سکه های سالگرد پنجاهمین سال حکومت پهلوی، یک طرف تصویر رضا شاه یک طرف تصویر محمدرضا شاه، پنج ریالی ها، سکه های اوایل انقلاب، دو ریالی های مخصوص تلفن، پنج ریالی، ده ریالی.  پنجاه ریالی، صد ریالی، پنجاه تومانی ها دو تکه، پنجاه تومانی های یک تکه.

"اه اینا چرا این طوری شدن؟"    

لینک
٢٤ بهمن ۱۳۸٧ - احمد فاضلی