زاویه

رفته بودم قصر کوچکی را در حومه شهری ببینم. دور ساختمان چرخیدم و چند عکس گرفتم. عکس ها بد نشده بودند ولی دنبال زاویه بهتری می گشتم. بالاخره چیزی را که دلم می خواست پیدا نکردم و از تپه ای که ساختمان روی آن قرار داشت پایین آمدم تا به سمت شهر برگردم. کمی که پایین رفتم یک دفعه چیزی به خاطرم رسید، برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. همان چیزی بود که می خواستم.

بعضی وقت ها لازم است از محیطی که در آن هستی دور شوی یا پشت سرت را نگاه کنی تا چیزهایی را که دور و برت اتفاق می افتند بهتر درک کنی.

پ.ن. عکس ها را ببینید، شاید با انتخاب زاویه یا نتیجه گیری من موافق نباشید.

لینک
٢٤ فروردین ۱۳۸۸ - احمد فاضلی