رنگ ها

امروز یکی از دوستان لینکی برایم فرستاده بود که قسمتی از کارتون های دوران کودکی مان را نشان می داد. راستش از دیدن رنگ در تصاویر تعجب کردم. نمی دانم گذشت زمان رنگ خاطرات را از ذهنم پاک کرده یا کودکی من در زمان تلویزیون های سیاه و سفید گذشته است.

پ.ن. شما هم دوست داشتید، ببینید.

لینک
۳٠ فروردین ۱۳۸۸ - احمد فاضلی