قضیه "تا مرد سخن نگفته باشد"

قضاوتی در کار نیست. فقط چند روز پیش نامه ای را می خواندم که یک کارگردان نام دار ایرانی در مورد دوست یا نامزدش نوشته بود. خوب حق این است که نویسنده نامه برای نوشتن آن اوج هنر نوشتنش را به کار برده باشد. ناخواسته یاد نامه ای افتادم که کارگردان معروف دیگری چند سال پیش قبل از دور دوم انتخابات قبلی نوشته بود. نامه ها را به ترتیب اینجا و اینجا ببینید و البته توجه داشته باشید که یک کارگردان خوب لزوما نباید نویسنده خوبی هم باشد ولی از قدیم گفته اند که تا مرد سخن نگفته باشد...

لینک
٦ اردیبهشت ۱۳۸۸ - احمد فاضلی