Das Leben der Anderen

دختر زیبایی که در اتوبوس نشسته بود و سعی می کرد اشکهایش را پشت عینک آفتابی اش پنهان کند.

لینک
٥ خرداد ۱۳۸۸ - احمد فاضلی