خواب-مزه-نامه

از خواب که بیدار می شوم دهانم مزه خشک و گس خواب بعد از ظهر را دارد. فکر نامه های ننوشته دهانم را تلخ می کند.

لینک
۱٢ خرداد ۱۳۸۸ - احمد فاضلی