به یاد ایرج بسطامی

دردا و دریغا وطن من

هر چند صدای خودش نیست.

لینک
٢۳ خرداد ۱۳۸۸ - احمد فاضلی