Eye of the beholder

آلبرت اینشتین کتابی دارد به نام "جهانی که من می بینم". در خانه اینشتین در شهر برن، جایی که روی نظریه نسبیتش کار کرده بود، پنجره اتاق نشیمن را که رو به خیابان بود باز کردم و سعی کردم که جهان را آن گونه که او دیده بود ببینم. غافل از اینکه در این نمایش نقش اصلی را تماشاگر ایفا می کند.

پ.ن.: شما هم ببینید. عکس سوم.

لینک
٦ امرداد ۱۳۸۸ - احمد فاضلی