Der Rahmen

با اینکه شنیده ام این روزها سرعت شبکه از همیشه پایین تر است ولی تصمیم گرفته ام که بیست عکس را در چهار بخش روی فتوبلاگ "قاب" قرار دهم. سه بخش نخست هر کدام به یکی از شهرهای سوییس اختصاص دارند و بخش چهارم چند عکس مورد علاقه خودم را شامل می شود. البته به دلیل اینکه هر روز فقط می توانم یک پست بگذارم، کامل شدن مجموعه چهار روز طول خواهد کشید. آنها که می توانند ببینند برای بقیه هم تعریف کنند.

بخش اول: برن

لینک
۱٠ امرداد ۱۳۸۸ - احمد فاضلی