جمعه

ابرهای توی آسمان را به پیرمرد نشان می دهم و می گویم پاییز شده. به برگ های زرد روی درخت اشاره می کند و تایید می کند.

لینک
۱۳ شهریور ۱۳۸۸ - احمد فاضلی