Das Leben der Anderen 2

دختر زیبایی که در اتوبوس نشسته بود و سعی می کرد اشکهایش را پشت عینک آفتابی اش پنهان کند، امروز عینک به چشم نداشت. به خاطر هوای ابری بود یا شاید دیگر چیزی برای پنهان کردن نداشت.

لینک
٢۳ شهریور ۱۳۸۸ - احمد فاضلی