نحسی سیزده

امروز ١٣ اکتبر، یکی از دوستان تا همین نزدیکی ما آمد ولی من نتوانستم تا فرانکفورت برای دیدنش بروم. امیدوارم زیاد ناراحت نشده باشد.

لینک
٢۱ مهر ۱۳۸۸ - احمد فاضلی