قسمتی از یک نامه

سال ٢٠٠٨ فیلمی ساخته بودند به نام "In Bruges". اگر ندیده ای، ببین. من ترجمه آلمانی اش را دیدم. اسمش را هم ترجمه کرده بودند و شده بود چیزی شبیه "آدم باید یک بار قبل از مردن بروژ را ببیند." یک جای فیلم کسی می گوید که وقتی بچه بوده با پدر و مادرش برای تعطیلات به بروژ رفته که شهری است در بلژیک. می گوید که این شهر برایش مثل رویا بوده، مثل یک افسانه پریان. و اینکه خاطره بروژ هیچ وقت از ذهنش پاک نشده و آرزو دارد که قبل از مردنش یک بار دیگر بروژ را ببیند.

من همین حس را در مورد کاشان دارم. حتما یادت هست آن تنها تابلویی را که از دیوار خانه مان در کرج آویزان کرده بودم. آن عکس را خودم اطراف یکی از قریه های کاشان گرفته بودم. همان عکس، البته کوچکترش را، حالا روی میز کارم دارم.

لینک
٢٦ مهر ۱۳۸۸ - احمد فاضلی