بوی عیدی

از ناهار که بر می گشتم پروانه ای با بال های زرد از جلوم رد شد و نگاهم را دنبال خودش کشید توی چمن های کنار راه. لابلای چمن ها گل های زرد و سفید وحشی روییده. همسایه ها توی باغچه هایشان مشغول کاشتن گل شده اند. تقویم فارسی هم که نداشته باشی، حس و حال عید هم که نداشته باشی، آمدن بهار را نمی توانی نادیده بگیری. 

پ.ن. سفره هفت سین با هفت سین سنتی برقرار است. نوروز همگی خجسته باد.

لینک
٢۸ اسفند ۱۳۸۸ - احمد فاضلی