کتاب - فیلم ١

"پناه بردن به فیلم مثل پناه بردن به کتاب نیست. کتاب آدم را مجبور می کند که چیزی به آن پس بدهد. آدم را مجبور می کند که ذهن و تخیلش را به کار بگیرد ولی می شود بدون حضور ذهن و در حالت انفعال کامل فیلم تماشا کرد و حتی از آن لذت برد."

مسلم است که وبلاگصاحاب جملات بالا را در یک کتاب خوانده وگرنه کمتر کسی پیدا می شود که چنین تبلیغ منفی در فیلمش بگنجاند. ولی ذکر منبع دقیقش باشد برای وقتی که حسابی در موردش بحث کردیم.

لینک
۱٦ فروردین ۱۳۸٩ - احمد فاضلی