بیوراسپ

بچه که بودم مریض شدم. تشخیص زردی دادند. خوردن هر نوع روغن و چربی ممنوع شد. نان نمی توانستم بخورم. صبحانه فقط عسل، ناهار و شام کته بدون روغن. گوشت قرمز ممنوع، ماهی فقط کباب شده. مرغ نه، فقط سینه جوجه خروس خانگی که کمترین چربی را داشته باشد، کباب شده. وقتی خوب شدم تا چند محله آن طرف تر جوجه خروسی توی کوچه ها نمانده بود.

لینک
٢ اردیبهشت ۱۳۸٩ - احمد فاضلی