با وطن خویش غریب

"گل سرخ شکوفه می دهد

سپس آرام می خشکد و از بین می رود،

جوانی نیز به همین روال،

زیباترین زن ها نیز."

سه سال تمام گذشت.

لینک
۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٩ - احمد فاضلی