گنه خود کرده تاوان از که جوید؟

دیروز حین دوچرخه سواری روزانه زیر رگبار بهاری گیر افتادم. خیس و آبچکان خودم را زیر سایه بانی رساندم تا رگبار بند بیاید. آنجا متوجه شدم که رگبار شکوفه های درختان دو طرف جاده را هم ریخته.

پ.ن. بهاریه قاب

لینک
٢٠ اردیبهشت ۱۳۸٩ - احمد فاضلی