شرق بهشت

بدبختی آنجا بود که آدم را که از بهشت بیرون کردند آن قدر گرفتار زندگی شد که یادش رفت بهشتی هم وجود داشته و او روزی آنجا زندگی می کرده.

پ.ن.١ درباره اهلی کردن که چیز بسیار فراموش شده ایست.

پ.ن.٢ بهشتی کوچک و بارانی.

لینک
٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ - احمد فاضلی