گنگ خواب دیده

مولف گرامی که مدت هاست مرده، کلمات هم که منشأ سوء تفاهم اند. دنیای مجازی بدجوری دارد شبیه دنیای واقعی می شود. 

لینک
٥ خرداد ۱۳۸٩ - احمد فاضلی