مانده خاکستر گرمی جایی؟

صبح پنجره را باز کردم تا هوای تازه صبحگاهی اتاق را پر کند. حالا باد آمده و همه کاغذهای روی میز را به هم ریخته. پشت این میز در هم و بر هم دیگر نمی شود کار کرد.

لینک
۱٠ تیر ۱۳۸٩ - احمد فاضلی