باران

این چند روزه خورشید هر چه تابید حریف برف های چغر شده روی زمین نشد. دیشب بالاخره خسته شد و چند تکه ابر کشید روی خودش و خوابید. صبح که برگشت دید که باران شبانه همه برف ها را شسته و برده.

لینک
٢۱ آذر ۱۳۸٩ - احمد فاضلی