چهل درجه

تب بُر نمی خواهم، می سوزم ولی حرف هایم را می زنم. بگذار بگویند هذیان می گوید، خوب می شود.

لینک
٢۱ دی ۱۳۸٩ - احمد فاضلی