ماهی ها در خاک می میرند

برف ها که آب شد آب رودخانه زد بالا. باران هم که بعدش بارید خیابان های نزدیک رودخانه شدند بستر بازی ماهی هایی که پشت ویترین مغازه هایی که حالا بسته بودند چرخ می زدند و جاهای تازه کشف می کردند. دیروز یک ماهی درشت پشت ویترین رستورانی تکان تکان می خورد و منوی غذای پشت شیشه را نگاه می کرد. بعد آرام راهش را کشید و رفت زیر آب های گل آلود. آب که دوباره فروکش کند، ماهی تازه در رستوران های کنار آب خیلی طرفدار دارد. 

لینک
٢٧ دی ۱۳۸٩ - احمد فاضلی