بو

خاطره هر کسی در ذهنم با بویی عجین شده، خاطره تو چرا این قدر بی بو و بی خاصیت است؟

لینک
۱٢ اردیبهشت ۱۳٩٠ - احمد فاضلی