The metamorphosis

در دنیای دیگری که بین پنجره ها دیواری از سنگ سخت و سرد خارا نباشد، پنجره ها دیگر آن پنجره های قبلی نیستند. از کجا معلوم که عاشق هم بمانند؟ 

لینک
۳٠ اردیبهشت ۱۳٩٠ - احمد فاضلی