پیش نوشت: یادداشت های کوتاه سفر مجموعه ای از افکار و خاطره هایی است که طی سفری چند روزه به ایران نوشته ام و به تدریج اینجا منتشر خواهم کرد.

یادداشت های کوتاه سفر (1)

انگار رودخانه طغیان کرده زمان چند دهانه پلی که من را به این ملک پیوند می داد با خود برده است. اینجا شهری است که تعمیر پل های شکسته زمان زیادی می برد و من بیست روز بیشتر فرصت ندارم. 

لینک
٦ امرداد ۱۳٩٠ - احمد فاضلی