قال علی خودمون (ع)

آدم عاقل از يه سوراخ دو بار گزيده نمی شه. اما حالا به فرض اين که شد؛ يه بار ديگه که گزيده نمی شه!

لینک
٧ تیر ۱۳۸٤ - احمد فاضلی