"پس من چمه؟"

زندگی همان زندگی است که هفته پیش بود، من همان ام که بودم، آدم ها همان هایند، درآمد همان که بود و شهر همان شهر. فقط آینده ای که هفته پیش فکر می کردم سال بعد می آید، احتمالا جور دیگری خواهد بود. این دقیقا یعنی چیزی که قبلا نبوده، حالا هم نیست، سال دیگر هم نخواهد بود. پس چی؟

لینک
٢۸ مهر ۱۳٩٠ - احمد فاضلی