آخرین نامه

در این چند هفته ای که می خواستم برایت نامه بنویسم خیلی حرف کنار گذاشته بودم. امروز آخرین مهلت است. به تردیدم غلبه می کنم. پشت کامپیوتر می نشینم. به صفحه سفید نگاه می کنم. انگشت هایم را می گذارم روی صفحه کلید. چند دقیقه است که همین طور نشسته ام؟ از چه بگویم بعداز این همه مدت؟

حتی کاغذی نیست که مچاله کنم و به کناری بیندازم. 

لینک
٢۸ دی ۱۳٩٠ - احمد فاضلی