صبح بارانی یک روز

هوا که نمدار باشد بوی عطر، خوب پخش نمی شود. از کنار تو که رد می شوم اما بویت مستم می کند. 

لینک
۳٠ بهمن ۱۳٩٠ - احمد فاضلی