لحظه

بوی خاک خیس از لای درز باز پنجره هجوم آورد داخل اتاق. فهمیدم باران گرفته.

لینک
۱۱ خرداد ۱۳٩۱ - احمد فاضلی