گنگ خواب دیده

می خواهم یک تابلو بکشم که در آن زنی جلوی آینه ایستاده و تصویرش در آینه دیده می شود. قسمتی از آن آینه درون تابلو هم در واقع یک آینه واقعی باشد که تصویر بیننده تابلو هم در آن بیفتد. 

حیف که نقاش نیستم!

لینک
٢٦ خرداد ۱۳٩۱ - احمد فاضلی