دیر

من مسافر شهرهای جهانم

اما به هر شهری که می رسم

مدتی است آن را ترک کرده ای

ای دلیل سفر

لینک
۳۱ تیر ۱۳٩۱ - احمد فاضلی