بی نام ها و نشانه ها

آلمانی بود. گفت درباره تاریخ آمریکا تحقیق می کند. یاد راوی کتاب "اگنس" افتادم. پرسیدم که آیا "پتر اشتام" را می شناسد. گفت بله. اما دروغ می گفت.

لینک
۱۸ مهر ۱۳٩۱ - احمد فاضلی